Viser arkivet for juni, 2016

Siste innleder under Landsmøte 2016 var fra JBF.

Siste innleder under årets Landsmøte var konsernsjef Lars Fritzø fra våres egen Jernbanepersonalets Bank og Forsikring.
Han innledet omkring bl.a.
Fortalte litt om historien til Jernbanebanken og forsikringen
Og litt historie om Banken, og om hva fortsettelsen til banken vil vere.
Fortalte om betingelser det er for å kunne bruke JBF sine tjenester
71000 forsikringskunder, dette er mye familiekunder
36000 bankkunder dette er satsningsområde for det er ønskelig med flere Bankkunder
Kundeundersøkelse viser at Bank og Forsikringskundene har meget høy tiltro til Jernbanepersonalets Bank og Forsikring
Etter innlegget ble det vist en morsom informasjonsfilm om bank og forsikringstjenester

Følgende tok ordet etter innledningen:
Bogdan Jankov, Gunnar Bråten og Odd Olsen

Lars Fritzø svarte på spørsmål og kommenterte innleggene

Møteleder takket Lars Fritzø for innlegget og overrakte en gave fra Forbundet

Uttalelser vedtatt under årets Landsmøte.

Uttalelse I

Ad. Minstepensjonen

Jernbanepensjonistenes Forbund mener det er på tide at regjeringen gjør en endring for aleneboende minstepensjonister. Disse kommer fortsatt dårligs ut siden de ikke får noen fordel av reduksjon i lønns-/ pensjonsinntekt på 2 % siden de ikke har lønn som tilsvarer at de skal betale skatt. Derimot får de den samme økningen i levekostnadene som andre når, momsen og diverse andre avgifter økes.
Dette er svært urimelig og bør rettes opp snarest.

Uttalelse II

Ad Samfunnsutvikling
Jernbanepensjonistenes Forbunds medlemmer reagerer sterkt på regjeringens planer om å splitte opp jernbanen.

Det økonomiske resultatet i NSB er svært godt, kanskje bedre enn noen sinne. Samtidig vises det til stabil punktlighet og en økende tillit blant brukerne. NSB har etter hvert etablert et solid og fungerende materiell og en arbeidsstokk som leverer.

Jernbanepensjonistenes forbund er redd for at en privatisering og oppdeling av jernbanen i stedet vil føre til et dårligere tilbud enn hva vi har i dag, noe erfaring fra andre land har vist.

Vi frykter at dette vil føre til nedbygging istedenfor satsing på jernbanen.
Når regjeringen likevel har besluttet seg for å konkurranse utsette deler av jernbanenettet bør det være en selvfølge at NSB vil kunne konkurrere på likt grunnlag med øvrige tilbydere.

Uttalelse III

Ad. Samordning.

Jernbanepensjonistenes forbund har med glede merket seg regjeringens aksept i årets statsbudsjett med en endring av samordningsprosenten for samboere. Dette betyr en endring av grunnpensjonen fra 0,85 % til 0,90 % med virkning fra 1. september 2016.

Dette er selvsagt et skritt i riktig retning men vi forventer at dette kun er det første steget fram mot en grunnpensjon som utbetales uten noen samordningsreduksjon.

Uttalelse IV

Ad. Underregulering av pensjon

Jernbanepensjonistenes forbund er svært misfornøyd med at det for andre år på rad blir et resultat i trygdeoppgjøret som gir pensjonistene en nedgang i realinntekten.

Det er klart urimelig at pensjonen underreguleres med 0,75 %, spesielt når det resulterer i at tillegget blir mindre enn den faktiske prisstigning.

Jernbanepensjonistenes forbund krever at denne ordningen blir kompenseres slik at også pensjonistene kan beholde en levestandard som står i forhold til øvrige lønnsmottagere.

Jernbanepensjonistenes Forbund stiller seg bak Pensjonistforbundets krav ved årets oppgjør.

For ytterligere kommentarer, kontakt:
Leder: Harald Lund
Telefon: 995 11 545
Epost: hara-lu@online.no

Hele arbeidsutvalget ble gjenvalgt.

Foto: Øystein Bråthen.

Under dagens valg, under Jernbanepensjonistenes Landsmøte på Storefjell, ble alle i arbeidsutvalget gjenvalgt.
Tydelig at en intens valgkamp ga resultat.
Så sammensetning ble som tidligere:
Harald Lund , leder
Roald Nyheim, nestleder.
Lars G Borgen, sekretær og
Ulf G Johansen, kasserer.

Hva skjer med personalbilletten våres..........?

Forbundsleder i NLF Rolf Jørgensen

Hva skjer med personalbilletten?
…..
Av Jørund Hassel
…..
Rolf Jørgensen (NLF) innledet på vegne av NLF og NJF – to organisasjoner som er helt samstemte i synet på de omstillingene som skjer innenfor jernbanesektoren.

Personalebilletten er en del av vår tariffavtale. Hva skjer med den om det kommer nye selskaper inn på det norske jernbanenettet? Personalbillettens fremtid vil være avhengig av hva som er mulig å videreføre i tariffavtalene som skal opprettes i de nye selskapene. Å få videreført personalbillett-rettigheter i et privat selskap, kan bli vanskeligere enn i statseide jernbaneselskaper. Men det gjenstår i tilfelle å se.
I denne sammenheng viste Jørgensen til England som et godt eksempel. Her er personalbillett-rettigheter innført som universal ordning på tvers av jernbaneselskapene. Det kan være et mål å forsøke å innføre noe lignende også her i Norge.

Politikerne er opptatt av «konkurranse på jernbanen». Det vi er i ferd med å få – er en «konkurranse om sporet». Det vil si at vi å oppretter et monopol om hvem som skal få tilgang på statens penger innenfor områdene persontrafikk, offentlige kjøp og anbud.

Det mange ser for seg er at vi skal få en «konkurranse på sporet». Det vi si en konkurranse om kundene/ brukerne av toget, og et ønske om å drive kommersiell persontrafikk. Slik vil det ikke bli (kanskje med unntak av trafikken til og fra Gardermoen – der har du en valgfrihet hvilket selskap du vil bruke – flytoget/ NSB).
Innenfor godstrafikken har vi fått flere selskaper som konkurrerer om transporten. Her kan vi til en viss grad snakke om at vi har reell konkurranse.

For oss i NLF og NJF er det viktig å frem budskapet om hva som er forskjellen på «konkurranse om sporet» og «konkurranse på sporet» ovenfor politikere og opinionen.

Så spørsmålet er; Hva skal det konkurreres om? Det kan fort bli;
- Statens bevilgninger til ny infrastruktur
- Statens bevilgninger til vedlikehold av infrastruktur
- Staten bevilgninger til kjøp av persontrafikktjenester

I den debatten skal vi ikke se bort fra at privat profitt er målet for interesserte aktører.

Vi har en jobb å gjøre sammen. Til syvende og sist vil det handle om å kjempe for gode lønns- og arbeidsvilkår, pensjoner, og ikke minst arbeidstidsbestemmelser.

De ansatte føler presset, og vi pensjonister med dem....

Endringsdirektør Ståle Rooth, NSB

De ansatte føler presset!
…..
Av Jørund Hassel

NSB’s representant under Jernbanepensjonistenes Landsmøte innledet omkring…….
…..
NSB står for Norges Statsbaner (NSB). Nå forandres hele jernbanesektoren i Norge. NSB vil bli stående igjen helt uten baner, eiendommer og materiell etter endringsprosessene. Navnet NSB blir derfor ikke helt beskrivende for selskapet. Det var hovedbudskapet til endringsdirektør Ståle Rooth. I fremtiden kan NSB bli stående igjen som er rent bemanningsselskap.

Billettsalg, billetteringssystemene, materiellet, eiendommene og togvedlikehold skal fases ut av NSB. Det opprettes i stedet et jernbanedirektorat og et infrastrukturforetak som vil dele på å overta ansvaret disse selskapene. Problemet for NSB er at selskapet tappes helt for egenkapital. Egenkapital ville vært godt å ha med seg inn i anbudsrundene.

Omstillingene skaper selvsagt stor usikkerhet og utrygghet hos de ansatte – som føler presset. Det er mye følelser og sorgreaksjoner som er sving. Hva skjer med arbeidsplassen? Hvor vil arbeidsplassen min havne geografisk? Er jeg sikret at jobben min videreføres osv, er spørsmål som dukker opp.
Rooth understreket at NSB legger opp til et tett og godt samarbeid mellom ledelse og de ansatte. Det skjer mye som kan være vondt og vanskelig. Men skal NSB overleve som selskap, må vi se fremover, og se på mulighetene – ellers har vi tapt.

Endringene skjer i et meget høyt tempo. Det utfordrer vår omstillingsevne, og evnen nytenkning. I dette bildet er det ikke til å unngå at vi må se på effektiviseringstiltak og kostnadskutt, og slanke en del av stabsfunksjonene.
Rooth avsluttet med å understreke at «vi skal gjøre alt hva vi kan for å vinne de anbudskonkurransene vi deltar i – både i inn- og utland».

Jan Davidsen var først i ilden av innledere på årets Landsmøte.

Viktig å ha en røst i samfunnet!
…..
Av Jørund Hassel
…..
Leder av Pensjonistforbundet, Jan Davidsen, innledet til debatt på JPF landsmøte første dag.

De som i dag er pensjonister har vært med på å bygge opp dagens velferdsordninger. Og de har vært med på å betale for dem. Ordninger som ble utformet for å gi universell trygghet for alle. Når politikere vil ødelegge det som er bygget opp – er det viktig å ha en organisasjon og en røst i samfunnet – understreket Jan Davidsen.

Vi har to valg. Enten å sitte passive og se på at pensjonene underreguleres år etter år, eller vi kan velge å organisere oss. Bare på den måten kan vi pensjonister få politisk kraft til å påvirke resultatene.

Det er viktig å ta vare på kunnskapen til de som går ut i pensjon. De må ikke vente med å organisere seg, eller la være å delta i den politiske debatten. Slik passivitet medfører bare at vi lar de yrkesaktive i stor grad få sette dagsorden for saker som angår oss pensjonister. Vi må involvere oss – anmoder Davidsen.

Fordelingspolitikk blir en viktig sak fremover. Men det krever at vi får tilbake forhandlingsretten. Den opphørte i 2011. Vi må få tilbake trepartssamarbeidet på lik linje med yrkesaktive. Pensjonistene må få anledning til å forhandle ved trygdeoppgjørene på lik linje med den forhandlingsretten som bøndene har på landbruksoppgjørene.

Nye reformer innføres til stadighet av dagens politikere. Mange av reformene berør de eldre. Men når de eldre samtidig er underrepresentert i kommunestyrer, fylkesting, Storting og regjering – hvordan skal vi da kunne påvirke beslutningene? Dette er en form for aldersdiskriminering.

Det er bestilt en FAFO-rapport, hvor vi leter argumenter for blant annet å kunne påvirke kommende trygdeoppgjør.
Årets trygdeoppgjør foregikk som kjent rent administrativt, og saken kom ikke til behandling i Stortinget. Trygdeoppgjøret ble forsøkt fremmet som egen hastesak til Stortinget, men forslaget fikk ikke flertall.

Pr. dato ser det ut til at trygdeoppgjøret for 2017 vil komme som sak i arbeidskomiteen i forbindelse med utarbeidelse av Statsbudsjettet for 2017. Der vil vi bli invitert. Det er en god begynnelse. Men den bestilte FAFO-rapporten vil forhåpentligvis gi oss flere svar.

En annen viktig sak, vil også være å få en slutt med de prosentvise økningene på pensjoner. Det øker bare forskjellene på pensjonene. En minstepensjonist må betale den samme prisen for brødet som dem med høy pensjon, understreker Jan Davidsen.

Landsmøte 2016 i full gang

Med nærmere 170 stk. tilstede, åpnet i dag 13.juni, leder Harald Lund årets Landsmøte, for øvrig det 69-ende i rekken.
Harald Lund ønsket de ca 170 deltakerne vel møtt.

I åpningsinnlegget berørte H. Lund årets trygdeoppgjør. Det ble et nedslående resultat for andre året på rad. Det forventes en kjøpekrafts nedgang på mellom 1 og 1,5 % for inneværende år.
I takt med at antall eldre øker, må solidaritet for pensjonister bli et tema i den politiske debatten. Det blir en viktig oppgave for JPF, i samarbeid med SAKO, å få satt pensjonistenes livsvilkår på den politiske dagsorden.

JPF mener at dagens regjering leverer en dårlig jernbanepolitikk. Med et overskudd på 2,8 milliarder kroner i 2015, som staten kan hente ut i utbytte, blir det feil å splitte opp NSB i flere selskaper og med et nytt jernbanedirektorat.

Etter flere år med nedgang i JPFs medlemstall, kan vi så langt i år glede oss over 50 nye medlemmer. Rekruttering er fortsatt viktig prioritert arbeid, for at vi fortsatt skal få en sterk organisasjon som blir lyttet til. Et verve-tiltak det jobbes med, er å få på plass en ordning hvor foreningene betaler medlemskontingenten i JPF første år som pensjonist.

Helsefonnet er planlagt avviklet i løpet 2021. JPF arbeider med planer om å få videreført fondet i en eller annen form også etter 2021.

Harald Lund gav ros til Ole Reidar Rønningen for hans arbeid med hjemmesiden, og for arbeidet med å ajourføre medlemsregisteret.

Jørund Hassel
Referent.

Annonse