Uttalelser vedtatt under årets Landsmøte.

Uttalelse I

Ad. Minstepensjonen

Jernbanepensjonistenes Forbund mener det er på tide at regjeringen gjør en endring for aleneboende minstepensjonister. Disse kommer fortsatt dårligs ut siden de ikke får noen fordel av reduksjon i lønns-/ pensjonsinntekt på 2 % siden de ikke har lønn som tilsvarer at de skal betale skatt. Derimot får de den samme økningen i levekostnadene som andre når, momsen og diverse andre avgifter økes.
Dette er svært urimelig og bør rettes opp snarest.

Uttalelse II

Ad Samfunnsutvikling
Jernbanepensjonistenes Forbunds medlemmer reagerer sterkt på regjeringens planer om å splitte opp jernbanen.

Det økonomiske resultatet i NSB er svært godt, kanskje bedre enn noen sinne. Samtidig vises det til stabil punktlighet og en økende tillit blant brukerne. NSB har etter hvert etablert et solid og fungerende materiell og en arbeidsstokk som leverer.

Jernbanepensjonistenes forbund er redd for at en privatisering og oppdeling av jernbanen i stedet vil føre til et dårligere tilbud enn hva vi har i dag, noe erfaring fra andre land har vist.

Vi frykter at dette vil føre til nedbygging istedenfor satsing på jernbanen.
Når regjeringen likevel har besluttet seg for å konkurranse utsette deler av jernbanenettet bør det være en selvfølge at NSB vil kunne konkurrere på likt grunnlag med øvrige tilbydere.

Uttalelse III

Ad. Samordning.

Jernbanepensjonistenes forbund har med glede merket seg regjeringens aksept i årets statsbudsjett med en endring av samordningsprosenten for samboere. Dette betyr en endring av grunnpensjonen fra 0,85 % til 0,90 % med virkning fra 1. september 2016.

Dette er selvsagt et skritt i riktig retning men vi forventer at dette kun er det første steget fram mot en grunnpensjon som utbetales uten noen samordningsreduksjon.

Uttalelse IV

Ad. Underregulering av pensjon

Jernbanepensjonistenes forbund er svært misfornøyd med at det for andre år på rad blir et resultat i trygdeoppgjøret som gir pensjonistene en nedgang i realinntekten.

Det er klart urimelig at pensjonen underreguleres med 0,75 %, spesielt når det resulterer i at tillegget blir mindre enn den faktiske prisstigning.

Jernbanepensjonistenes forbund krever at denne ordningen blir kompenseres slik at også pensjonistene kan beholde en levestandard som står i forhold til øvrige lønnsmottagere.

Jernbanepensjonistenes Forbund stiller seg bak Pensjonistforbundets krav ved årets oppgjør.

For ytterligere kommentarer, kontakt:
Leder: Harald Lund
Telefon: 995 11 545
Epost: hara-lu@online.no

Vist 64 ganger. Følges av 2 personer.
Annonse