Jan Davidsen var først i ilden av innledere på årets Landsmøte.

Viktig å ha en røst i samfunnet!
…..
Av Jørund Hassel
…..
Leder av Pensjonistforbundet, Jan Davidsen, innledet til debatt på JPF landsmøte første dag.

De som i dag er pensjonister har vært med på å bygge opp dagens velferdsordninger. Og de har vært med på å betale for dem. Ordninger som ble utformet for å gi universell trygghet for alle. Når politikere vil ødelegge det som er bygget opp – er det viktig å ha en organisasjon og en røst i samfunnet – understreket Jan Davidsen.

Vi har to valg. Enten å sitte passive og se på at pensjonene underreguleres år etter år, eller vi kan velge å organisere oss. Bare på den måten kan vi pensjonister få politisk kraft til å påvirke resultatene.

Det er viktig å ta vare på kunnskapen til de som går ut i pensjon. De må ikke vente med å organisere seg, eller la være å delta i den politiske debatten. Slik passivitet medfører bare at vi lar de yrkesaktive i stor grad få sette dagsorden for saker som angår oss pensjonister. Vi må involvere oss – anmoder Davidsen.

Fordelingspolitikk blir en viktig sak fremover. Men det krever at vi får tilbake forhandlingsretten. Den opphørte i 2011. Vi må få tilbake trepartssamarbeidet på lik linje med yrkesaktive. Pensjonistene må få anledning til å forhandle ved trygdeoppgjørene på lik linje med den forhandlingsretten som bøndene har på landbruksoppgjørene.

Nye reformer innføres til stadighet av dagens politikere. Mange av reformene berør de eldre. Men når de eldre samtidig er underrepresentert i kommunestyrer, fylkesting, Storting og regjering – hvordan skal vi da kunne påvirke beslutningene? Dette er en form for aldersdiskriminering.

Det er bestilt en FAFO-rapport, hvor vi leter argumenter for blant annet å kunne påvirke kommende trygdeoppgjør.
Årets trygdeoppgjør foregikk som kjent rent administrativt, og saken kom ikke til behandling i Stortinget. Trygdeoppgjøret ble forsøkt fremmet som egen hastesak til Stortinget, men forslaget fikk ikke flertall.

Pr. dato ser det ut til at trygdeoppgjøret for 2017 vil komme som sak i arbeidskomiteen i forbindelse med utarbeidelse av Statsbudsjettet for 2017. Der vil vi bli invitert. Det er en god begynnelse. Men den bestilte FAFO-rapporten vil forhåpentligvis gi oss flere svar.

En annen viktig sak, vil også være å få en slutt med de prosentvise økningene på pensjoner. Det øker bare forskjellene på pensjonene. En minstepensjonist må betale den samme prisen for brødet som dem med høy pensjon, understreker Jan Davidsen.

Vist 81 ganger. Følges av 1 person.
Annonse